Výchovný poradce

pro ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 a její elokované pracoviště na ZŠ Masarykova 4, Mohelnice.

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Křepská   krepska@zsmlynska.cz

Konzultace s rodiči : dle dohody

 

 

 

Náplň práce výchovného poradce:

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • je kontaktním pracovníkem mezi školou a  ŠPZ
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • podílí se na vypracování a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory žáka spolu s třídním učitelem
 • vede evidenci žáků s SVP ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky, metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • poskytuje poradenskou činnost pro zákonné zástupce
 1. Péče o žáky s výchovnými problémy
 • napomáhá při práci metodikovi prevence
 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • pomáhá při vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )
 • napomáhá při spolupráci s dalšími institucemi
 • reaguje na podněty žáků ze schránky důvěry, která je volně přístupná v areálu školy
 1. Další metodická a informační činnost
 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti ŠPZ a o dalších poradenských službách v regionu ( úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky….)
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
 • poskytuje poradenskou činnost zákonným zástupcům žáka
 • podílí se na zavádění a vyhodnocení preventivních programů (protidrogová prevence, vandalismus, šikana…)
 • spolu s třídními učiteli napomáhá řešit problémy žáků ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

     4. Vedení dokumentace

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků se speciálními výukovými potřebami a aktualizuje ji
 • vede evidenci individuálních vzdělávacích plánů
 • spolu s ostatními pedagogy a ŠPZ provádí vyhodnocení účinnosti individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory