Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagožka: Mgr. Tereza Moravcová
kontakt: moravcova.tereza@zsmlynska.cz; tel. 604 110 800

Hlavní činnosti školního speciálního pedagoga jsou:

 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb,
 • podpora vzdělávání nadaných žáků,
 • začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka,
 • provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • realizace předmětu speciálně pedagogické péče,
 • poskytování konzultací pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky a komunikace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Kdy se na mě můžete obrátit?

PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Můžete se na mě obrátit kdykoliv, například:

 • Pokud si všimnete, že Vaše dítě má obtíže ve škole.
 • Při potřebě diagnostiky a hodnocení speciálních vzdělávacích potřeb Vašeho dítěte.
 • Při tvorbě nebo revidování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro Vaše dítě.
 • Když chcete spolupracovat na implementaci vhodných strategií pro vzdělávání Vaše dítě.
 • Pokud máte otázky týkající se začleňování a inkluzivního prostředí ve škole.
 • Pokud chcete lépe porozumět speciálním vzdělávacím potřebám svého dítěte.

PRO ŽÁKY

Můžete se na mě obrátit kdykoliv, například:

 • Když se ti těžko učí: Máš nějaký problém s učením se nebo když ti něco nejde moc dobře.
 • Když potřebuješ nějakou radu: Nevíš si rady nebo bys chtěl poradit ohledně školy nebo nějakého problému.
 • Když máš něčeho strach ve škole i mimo ni: Třeba tě děsí testy.
 • Když si nevíš rady se spolužáky: Například máš problém se s nimi domluvit.

PRO BUDOCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH ZAKONNÉ ZÁSTUPCE

Můžete se na mě obrátit kdykoliv, například:

 • Pokud máte otázky ohledně toho, jak připravit svého budoucího prvňáka na školu.
 • Při potřebě informací o inkluzivním vzdělávání a začlenění dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do běžného školního prostředí.
 • Když máte podezření, že váš budoucí prvňák může mít speciální vzdělávací potřeby
 • Když máte obavy ohledně přechodu vašeho dítěte do školy a chtěli byste vědět, jak mu nejlépe pomoci.
 • Pokud si nejste jisti, jak podpořit učení svého budoucího prvňáka doma.
 • Pokud má vaše dítě speciální potřeby.

PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Můžete se na mě obrátit kdykoliv, například:

 • Pokud máte ve třídě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a potřebujete poradit s přizpůsobením nebo strategiemi podpory.
 • Pokud je třeba vytvořit, upravit nebo implementovat individuální vzdělávací plán pro žáka se speciálními potřebami.
 • Když máte podezření na speciální vzdělávací potřeby u některého ze svých žáků.
 • Když máte otázky týkající se žáků se speciálními potřebami, jejich začleněním do výuky nebo vhodnými pedagogickými přístupy.