Charakteristika školy

Naše škola vznikla v roce 1997 sloučením dvou samostatných úplných škol v rámci optimalizace školství okresu a města.

Základní škola Mlýnská je úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem. Na 1. i na 2.stupni je zpravidla v každém ročníku  po 2 až 3 paralelních třídách. Škola vzdělává přibližně 450 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 20,75 žáků. Mezi priority školy patří též péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsme také spádovou školou pro žáky z okolních obcí a neúplných škol. Budova školy na Mlýnské ulici je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou autobusové zastávky pro děti z Křemačova a Třeštiny a dalších obcí.

Druhé pracoviště na Masarykově ulici slouží žákům 1.stupně, kteří jsou soustředěni v pěti třídách.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, přibližně 30 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy.

 

Na škole je 100% učitelů plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (v této souvislosti je ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se svými problémy, využívat), koordinátor enviromentální výchovy, ICT koordinátor, předmětová komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně.

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Mohelnice tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (např. Třeština, Libivá, Studená Loučka, Újezd, Líšnice, Podolí, Křemačov, Moravičany…). Máme dlouholeté zkušenosti v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s různým zdravotním postižením.

Z historie

  • 7.9.1958 otevření nově vybudované školy, v 19 třídách 634 žáků
  • 1965 vybudován školní skleník s pozemkem
  • 1981 otevřena nová školní stravovna s kapacitou téměř 1000 obědů
  • 1982-1986 výstavba nové tělocvičny-sportovní haly,školních družin a dílen
  • 1988 vybudování školního hřiště
  • 1991-2009 zřízení tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka
  • právní subjektivita od 1.1.1996
  • 1997 sloučení 2 škol (ZŠ Mlýnská+ZŠ Masarykova) v jeden subjekt