Vybavení školy

Počet tříd v budovách školy  plně vyhovuje moderním požadavkům na výchovu a vzdělávání dětí.

Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sály, hřiště, jídelna s kuchyní, výdejna stravy, školní pozemky se skleníkem. U školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a konaným akcím.

Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků, oddychové zóny s čtenářskými koutky nebo sety pro stolní tenis. Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné pracovny Př, Ch, 4 učebny výpočetní techniky, 5 učeben s interaktivní tabulí, pracovna Vv + Hv, keramická dílna (kruh i pec), dílny. Naší chloubou jsou 4  jazykové učebny s interaktivní tabulí a 1 jazyková laboratoř se sluchátky, v jedné z učeben jsou instalovány žákovské tablety. Na odborné učebny navazují kabinety se sbírkami pomůcek. V přízemí je školní knihovna pro 1., 2.stupeň a učitele včetně informačního centra. V každé třídě je instalováno interaktivní zařízení, které umožňuje provozovat elektronickou dokumentaci a komunikaci s rodiči (elektronická žákovská knížka a třídní kniha).

Pro volné chvíle žáků slouží 5 oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní klub pro žáky 2. stupně, cvičná kuchyň pro zájmovou činnost. K pohybovým aktivitám žáci využívají 3 tělocvičny, které slouží i potřebám veřejnosti, 2 gymnastické sály, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a volejbalovým kurtem, činnosti ŠD a ŠK slouží víceúčelové zábavné hřiště. Vlastníme chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově.

Škola má své vlastní zařízení školního stravování, ve kterém si mohou strávníci vybírat z nabídky 2 jídel. Jídelna je prostorná a světlá. Pro žáky na Masarykově ulici slouží výdejna stravy.
K dispozici máme klasické i skříňkové šatny a kompletní sociální zázemí (WC a sprchy). Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a modernizovány.Při výuce využíváme multimediální učebnice různých předmětů.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 4 učebny výpočetní techniky, celkem 52 stanic. Jedna z učeben byla renovována z prostředků dotačních fondů.

Jsme zapojeni do projektu Zdravá škola,Školní mléko a Ovoce do škol. Každoročně obhajujeme certifikát „Rodiče vítáni“.