Sociální pedagog

pro ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 a její elokované pracoviště na ZŠ Masarykova 4, Mohelnice.

Sociální pedagožka: Bc. Kateřina Havlíčková, DiS.

kontakt: havlickova.katerina@zsmlynska.cz; tel. 583 401 631

Pro koho tu jsem?

=> Pro rodiče a zákonné zástupce

=> Žáky

=> Pro pedagogické pracovníky

Na základě mého působení na Základní škole Mlýnská 1 Mohelnice řeším sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Souhrnně řeším na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka. Úzce spolupracuji s doučovateli všech předmětů a různými dobrovolníky ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech. Nejsem učitel, jsem vysokoškolsky vzdělaný pracovník v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce.

Kdy se na mě můžete obrátit?

Rodiče a zákonní zástupci

Obrátit se na mě můžete kdykoliv a s čímkoliv, můžete osobně, telefonicky, e-mailem. Je možné se sejít i v domácím prostředí (nutné předem domluvené).

Např.: pomoc rodinám s přípravou do školy, pomoc se zajištěním doučování, dopomoc nalezení smysluplného trávení volného času, vyjednávání finanční podpory na školní aktivity žáků ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy, pomoc a podpora při řešení přestupu na jinou školu či přechod na střední školu, učiliště, poskytnutí základního sociálního a právního poradenství, hledání řešení při kázeňských přestupcích, předcházení záškoláctví, nízké motivaci ke vzdělání, dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost

Učitelé

Můžete se na mě obrátit v případě problematického chování žáka v oblasti sociální, které má často projevy např. ve formě skrytého záškoláctví, žákových opakovaných pozdních příchodů, zanedbání, v oblasti vzdělávacích předpokladů žáka např. dlouhodobého neplnění školních povinností, špatných školních výsledků, a v oblasti výchovné (kázeňské přestupky). Mohu poskytnou podporu při problematické komunikaci s rodiči při neomlouvání absencí. Pracuji nejen se žákem, ale i s celou jeho rodinou.

V případě, že žák vykazuje známky ohrožení školní neúspěšností, a to zejména v těchto oblastech:

· nízká motivace ke vzdělávání;

· dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

· nedůslednost ve školní přípravě;

· kázeňské přestupky;

· nedůsledné rodičovské vedení;

· socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Ze zkušeností sociálních pedagogů vyplývá, že stěžejní role sociálního pedagoga na jednotlivých školách je spatřována zejména v oblasti komunikační. Sociální pedagog je prostředníkem mezi jednotlivými aktéry výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřením na nastavení spolupráce mezi těmito aktéry založené na otevřené komunikaci.

„Sociálně pedagogická činnost je definována jako vzdělávací, osvětová, sociálně výchovná, preventivní, podpůrná, reedukační, poradenská, diagnostická, koordinační, organizační a expertní činnost, která je realizována v rámci školy. Jejím cílem je komplexní vytváření příznivých podmínek pro sociálně výchovné působení školy, školských zařízení a zařízení služeb, podpora procesů socializace a resocializace dětí a dospívajících z ohrožujícího, zanedbávajícího, nepodnětného a jinak znevýhodňujícího prostředí a terciární socializace a resocializace dospělých.“

Žáci 🙂

Můžete se na mě obrátit kdykoli, s čímkoli 😉