Metodik prevence

pro ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 a její elokované pracoviště na ZŠ Masarykova 4, Mohelnice.

Metodika prevence : Mgr. Jana Rozsypalová    rozsypalova@zsmlynska.cz

 

 

Náplň práce:

 • koordinuje přípravu a realizaci minimálního preventivního programu školy
 • sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence,v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě
 • monitoruje projevy sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • spolupracuje při zajišťování besed , přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole,dokumentuje průběh preventivní práce školy

 

Ke stažení

Aktuální krizové plány školy 👇

KP_Záškoláctví_fin

KP_Úmrtí_v_rodině_fin

KP_Šikana_fin

KP_syndrom CAN_fin

KP_Sebevražedné_jednání_fin

KP_Sebepoškozování_fin

KP_PoruchyPříjmuPotravy_fin

KP_Návykové látky_fin

KP_Kyberšikana_finPPŠ 2021_22

Strategie školního neúspěchu

 Školní program proti šikanování 2021-2022

Hodnocení MPP ve školním roce 2018-2019

Krizové plány 2017-2018-PŘÍLOHA MPP

Školní preventivní strategie 2017- 2021