Aktuality

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD

15.3.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

proběhne i v tomto školním roce zápis dětí do 1. ročníku bez účasti dětí. Zápis se uskuteční na ZŠ Mlýnská 1 pro obě budovy (Mlýnská i Masarykova) v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021.

K zápisu dodají rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  a kopii rodného listu dítěte.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání formálně doručením vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jedním z následujících způsobů:

1. zasláním poštou na adresu ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

2. vložit do poštovní schránky, která bude umístěna v mezidveří ZŠ Mlýnská 1 v době od 8 do 15 hodin

3. doručením do datové schránky ZŠ Mohelnice  – ID naší schránky  4tmp8wz

4. e-mailem na plhakova@zsmlynska.cz     /v případě, že žadatel nedisponuje elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů navštívit osobně školu a odeslanou žádost přijít podepsat/

5. ve výjimečných případech osobně po předchozí telefonické domluvě      na tel. 583 401 620.

Tiskopis žádosti o přijetí je možné stáhnout dole v příloze.

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a vydává rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na vstupních dveřích obou budov naší školy po ukončení zápisu.

Po podání žádosti o přijetí do školy bude sděleno zákonnému zástupci  registrační číslo, které bude uvedeno na žádosti a pod kterým bude po skončení zápisu uchazeč zveřejněn podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění na seznamu přijatých žáků.  

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zápis do 1. ročníku základní školy pro děti narozené do 31. srpna 2015 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka.

MOŽNOST NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
  • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016  jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu s žádostí o přijetí a doložené:

  1. doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP)  (možno dodat dodatečně do 15.6.2021)
  2. posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje (možno dodat dodatečně do 15.6.2021)

Žádost o odklad je možné stáhnout dole v příloze.

Další informace je možné získat na tel. 583 401 620 v době od 8.00 do 13:00 hodin nebo na vlasakova@zsmlynska.cz.

Na Vás a Vaše děti se těší vyučující budoucích prvních tříd Mgr. Renata Formánková, Mgr. Jitka Kyseláková a Mgr. Jana Nosková.

                                                                 Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy