Aktuality

Pozvánka k zápisu do 1. tříd

4.4.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 chystá na obou pracovištích (ulice Mlýnská i Masarykova) zápis žáků do prvních tříd, který proběhne ve dnech 12.-13. dubna 2022 vždy od 12 do 16 hodin. Srdečně tímto zveme předškoláky s jejich rodiči, prarodiči i sourozenci k zápisu do naší školy. A proč právě do ní?

Co je našim cílem?

Chceme vytvořit bezpečné prostředí, kde se dítě cítí ve škole přijímáno, je chápáno a motivováno. Ve škole má vládnout přátelská tvůrčí atmosféra. Pomáháme žákům s  tělesným handicapem nebo se speciálními vzdělávacími potřebami zařadit se a uspět bez problémů v  kolektivu třídy. Chceme vést žáky k vzájemnému respektu, důvěře, úctě, k právu vyslovit svůj názor, ale také ke schopnosti naslouchat druhým. Při školní práci naplňujeme  náš školní vzdělávací program  MLÝNEK. Z evropských fondů se budeme snažit získat další finanční prostředky  pro modernizaci školy.

Co nabízíme?

Naše škola nabízí pedagogický sbor s tvůrčím přístupem a snahou stále se vzdělávat  a téměř rodinnou atmosféru ve třídách nejnižšího školního věku. Klasické vyučování obohacujeme o netradiční prvky výuky. Obě školní budovy jsou nadstandardně  vybaveny moderními učebnicemi a pomůckami (multimediální učebnice v různých předmětech, interaktivně zpracované učivo z ŠVP, hlasovací systém). Všechny třídy průběžně modernizujeme tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní výuku.  Samozřejmostí  je  dnes multimediální technika v každé třídě či učebně. Škola pracuje s moderním školním informačním systémem Škola OnLine, ve kterém  jsou zavedeny např. elektronické žákovské knížky, komunikace s rodiči a další. Již od 2. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka, v 7. ročníku i druhý cizí jazyk. Žáci si mohou vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů (informatika, společensko-vědní semináře, pohybové hry, digitální technologie,  keramika,   dramatická  výchova    a  další)    a zájmových  kroužků (legorobotika, keramický, hudební, psaní všemi deseti, dovedné ruce, vaření, volejbal, florbal, futsal, jóga).  Při škole pracuje úspěšný dětský pěvecký sbor ARIETTA.      O děti je postaráno před i po skončení výuky ve školní družině a školním klubu. 

 O co usilujeme?

Naší snahou je  zpestřit a prohloubit klasickou výuku realizací projektů a projektových dnů (Hrdá škola, Olympijský den, Den Země, Den pro volbu povolání, Vánoční jarmark, Dýňobraní….). V oblasti volby povolání poskytujeme  kvalitní servis výchovného poradenství a cílenou přípravu na zvolenou střední školu. Pokračujeme ve spolupráci s výrobními podniky a středními školami ve městě i okolí pro další uplatnění žáků. Nezapomínáme ani na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Snažíme se předcházet negativním jevům v chování žáků působením poradenského centra (školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce). Jde nám o otevřenou komunikaci s rodiči nejen při řešení problémů, ale také při tvorbě školního programu a v běžném chodu školy.

Co je vizitkou práce školy?

V rámci zdravé výživy dětí se škola zapojila do projektu „Škola podporující zdraví“, „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Velkým přínosem je spolupráce s portálem „Aktivní učitel – aktivní škola“, škola dlouhodobě nese značku „Rodiče vítáni“ a nově „Hrdá škola“.  Součástí školy je moderně zařízená školní jídelna s kuchyní. Děti mohou odebírat školní svačinky. Prostory školy se neustále modernizují, byla vybudována střešní zahrada s letní učebnou. Komplexně byla také rekonstruována cvičná kuchyňka na obou budovách. Žáci dosahují výborných výsledků a  umísťují se ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu „Edison“, kdy ve škole působili zahraniční lektoři. Velmi úspěšná byla v minulých letech organizace jazykově vzdělávacích zájezdů žáků (Brusel, Londýn, Vídeň).

 A co tělovýchova a sport?

 Ve škole se nezapomíná ani na sportovní vyžití. K tomu žákům slouží moderní tělocvičny.  Při hodinách tělesné výchovy využívají žáci na obou budovách nová hřiště s umělou trávou na kopanou a na míčové hry, umělý povrch má i běžecký ovál. Základy bruslení získávají na zimním stadioně v Uničově. Žáci 2. a 3. ročníku navštěvují kurzy plavání. Ve sportovních soutěžích se naše škola může pochlubit řadou úspěchů. Nezapomínáme ani na dopravní výchovu, žáci 4. ročníku získají průkaz cyklisty. Žáci naší školy mají možnost jezdit na lyžařské výcvikové kurzy se snowboardingem, pobyty v přírodě a letní dětské tábory, které škola každoročně pořádá. K těmto účelům  slouží školní chata v Moravském Karlově.

 Nezapomíná se na kulturu?

Do plánu činností školy jsou vedle odborných exkurzí zařazovány návštěvy divadel, knihoven, koncertů, muzeí, tvůrčích dílen, galerií a významných kulturních památek.

Co nabízí školní družina?

Před zahájením a po skončení vyučování  (od 6.00 do16 hod.) mohou navštěvovat mladší žáci  oddělení školní družiny. Každé oddělení má vlastní  moderně vybavené prostory přizpůsobené věku dětí. Zde si v příjemném prostředí odpočinou  při cvičení, kreslení, četbě pohádek, hrách, vycházkách  nebo na novém dětském hřišti v zahradě školy. Těm starším  slouží školní klub. Dívky si vyzkouší výtvarné techniky, seznamují se základy šití a vaření. Hoši samozřejmě dávají přednost nejrůznějším sportovním či technickým aktivitám.

Co chystáme pro budoucí prvňáčky?

Také letos chystáme  pro předškolní děti adaptační kurzy.  Smyslem těchto setkání je co nejlépe přiblížit dětem z MŠ činnosti, které jim usnadní přechod do nového prostředí školy, a budovat vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli. Kurz bude mít ucelený program, který vytvořili naši zkušení pedagogové. Předškoláci si budou moci vyzkoušet, jak se sedí ve školních lavicích, budou plnit jednoduché úkoly, zahrají si na koberci didaktickou hru, mohou pracovat na interaktivní tabuli nebo si společně zazpívat písničku. Tyto kurzy jsou u dětí i rodičů velmi oblíbené.

Těšíme se na vás v naší  škole!