Aktuality

Opatření ředitele školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

11.6.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

MŠMT stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhlášku 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020.

Ředitel má povinnost stanovit pravidla k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. S dokumentem seznámí žáky a jejich zákonné zástupce.

1. Hodnocení žáků ZŠ Mlýnská Mohelnice, vychází z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (klasifikace žáka z daného předmětu do 10. března 2020),

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s bodem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle bodu 1, se nepoužijí. Žáci budou hodnoceni na vysvědčení za druhé pololetí ze všech předmětů známkou.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

– snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

– samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

– posilování čtenářské gramotnosti v rámci četby související se zadanými úkoly;

– portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

– zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“. Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Klasifikační pedagogická rada proběhne ve středu 17. června 2020.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí:

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, bude škola informovat, na svých webových stránkách https://www.zsmlynska.cz/

                                                                                              Mgr. Marcela Vlasáková

                                                                                                          ředitelka školy