Aktuality

Informace k pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. května

11.5.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Vážení rodiče,

podle tzv. Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května měla být umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Účast žáků však není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční = dálková výuka.

Přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (do 18.5.2020) a čestného prohlášení (před prvním vstupem do školy), které jsou níže k dispozici ke stažení . Po přihlášení se docházka dítěte považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně omluvena.

Základní pokyny pro organizaci výuky:

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15, výuka je omezena a její rozsah bude definován podle složení skupin.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu dítěte ve škole a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Vzdělávací aktivity se dělí na dopolední část (začátek 8:00) a odpolední část – oddechovou (nejpozději do 15:30)
  • Ranní družina není poskytována.
  • Tělesná výuka není umožněna.
  • Obědy pro žáky je možno objednat ve školní jídelně obvyklým způsobem, výdej bude po vyučování umožněn v souladu s metodickým pokynem MŠMT.
  • V průběhu vyučování je sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci, aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně i mimo třídu a ve společných prostorách budov, budou roušky povinné (tzn. je nutné vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení).
  • Nebude-li žák dodržovat pokyny pedagogických pracovníků, zejm. v oblasti hygieny a bezpečnosti, bude z docházky vyřazen. 
  • Bude-li na žádost rodičů žák k docházce zapsán, nebude dále vydáváno potvrzení pro čerpání ošetřovného.

Po pečlivém zvážení (včetně rizikových skupin) můžete přihlásit své dítě k této výuce   do 18. května 2020. Později již není možno dítě přihlásit.  Prosíme zákonné zástupce, kteří mají možnost pečovat o své dítě v době odpolední části aktivit sami (mateřská a rodičovská dovolená, …), aby dítě do této části činností nepřihlašovali, a to z důvodu velmi obtížného  personálního zabezpečení chodu školy.

Přihlášku k výuce (viz příloha ke stažení), prosím, vyplňte a zašlete e-mailem třídnímu učiteli. Žák při nástupu přinese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha ke stažení).

Bližší organizační pokyny k nástupu žáků budou zveřejněny po ustanovení skupin žáků na webových stránkách tříd a školy.

Doporučujeme prostudovat Metodiku MŠMT – Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020  a nadále dodržovat základní hygienická a epidemiologická opatření zde uvedená.

                                                                             Mgr. Marcela Vlasáková

                                                                                    ředitelka školy