Aktuality

Den Země

5.5.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Dne 22. dubna 2015 proběhl celoškolní projekt DEN ZEMĚ. Jeho úkolem bylo probudit u žáků pocit sounáležitosti s naší planetou a zamyslet se nad vztahem člověka k životnímu prostředí.
Žáci pracovali ve skupinách podle tříd. Každý ročník měl stanoveno nosné téma, které se prolínalo celou jejich činností.
6. třídy se věnovaly odpadům a jejich dopadům na přírodu a životní prostředí. Zaměřili jsme se na běžný komunální (domovní) odpad. Víte, že každý občan České republiky v průměru vyprodukuje asi 450 kg odpadu za rok? Více než polovina z tohoto množství je ukládána na skládky. Jak dlouho pak na takové skládce leží například krabice od mléka, alobal, plechovka, skleněná či plastová lahev? Za jak dlouho se v půdě tyto druhy odpadu rozloží? Každý je přece vyroben z jiného materiálu. Co s našimi odpadky udělají déšť, sníh, vítr, mráz, kořeny rostlin či změny teploty? Jak dlouho zůstanou v půdě nepoškozeny? K tomuto tématu byla přiřazena zajímavá výtvarná aktivita. Žáci měli vytvořit náhrobek pro určitý odpad, který by mohl být umístěn na hřbitov odpadků.
7. třídy se zabývaly lesem a jeho významem. Žáci zkoumali vzájemné vztahy mezi organismy v lesním společenstvu, činnost člověka v přírodě a důležitost ochrany lesů. Poznávali jehličnaté a listnaté stromy, smyslově porovnávali různé přírodniny. Součástí projektového dne byla i přednáška vedená panem Procházkou o hadech spojená s poznáváním přírody místního regionu v Litovelském Pomoraví.
Hlavním tématem pro 8. třídy se letos staly biomy. Kácení tropických deštných pralesů vede k vymírání orangutanů a dalších živočichů, k přemrštěnému pěstování palmy olejné pro zájmy nadnárodních společností. Vyhynou mořské ryby kvůli naší zdravé stravě? Jak se zvyšuje spotřeba vody v jednotlivých zemích, jaké množství vody je potřeba k výrobě potravin, které zkonzumujeme během jediného dne? Žáci se seznámili s tzv. „vodní stopou“ v různých potravinách a výrobcích.
Energie – téma 9. ročníků začalo návštěvou nainstalované „solární elektrárny“ na SPŠE v Mohelnici. Žáci si mohli zařízení nejen prohlédnout, ale vyslechli si i odborný výklad o jejím chodu. Motta dalších aktivit zněla: „Rozsviťme další lampu, modifikované potraviny či konec ropy na Zemi“.
Součástí Dne Země byl i každoroční úspěšný sběr starého papíru nebo konkrétní práce žáků na školním pozemku.
V letošním roce žáci naší školy nasbírali celkem 12 006 kg starého papíru. Toto množství se každým rokem zvyšuje. Když se zamyslíme nad konečným číslem, tak 12 tun sběru zachrání určitě pořádný kus vzrostlého lesa. Úplně nejlepším třídním kolektivem se stala na 1. stupni třída 1.B paní učitelky Dagmar Čepové a na 2. stupni už tradičně zvítězila třída 8.A paní učitelky Petry Kajnarové. Této třídě se podařil husarský kousek. Prvenství obhájila už potřetí za sebou a získala tak „ zlatý hattrick“.
Nejúspěšnější třídy ve sběru papíru podle průměru na žáka:
1.stupeň: 1.B 62,05 kg
4.A 61,64 kg
3.B 57,55 kg
2.stupeň: 8.A 55,73 kg
6.B 53,22 kg
6.A 34,94 kg
Pochvalu zaslouží určitě i všichni další, kteří se do sběrové akce zapojili.
DEN ZEMĚ se vydařil!
Mgr. Jana Skubýová, Mgr. Helena Pallová