Úspěchy na soutěžích

Jak znáte naše sousedy?

26.9.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Úspěchy na soutěžích

Společnost pro česko-německé porozumění Walthera Hensela a kulturní služby Moravská
Třebová pořádají každoročně Dny česko-německé kultury. Tentokrát se konala tato akce 16.
– 20. 9. 2022. Součástí byla 19. 9. motivační soutěž pro žáky 8. tříd s názvem „Jak znáte naše
sousedy?“ Naše škola se zapojila do tohoto klání účastí tří trojčlenných družstev. Žáci
procházeli stanovišti, na kterých se dozvídali informace z reálií německy mluvících zemí.
K formám práce patřilo vyhledávání v mapách, kompletování přehledů, skládání karet,
orientace v cizojazyčném textu aj. Za splněné úkoly získávali soutěžící indicie. Závěrečným
úkolem bylo ze získaných písmen poskládat tajenku. Všichni žáci úspěšně absolvovali téměř
dvě hodiny napínavé zábavy a odnesli si zajímavé poznatky, sladkou odměnu, pamětní list a
také novou motivaci pro učení se německého jazyka.
Mgr. Jolana Winklerová