Školní projekty

Projekt Pět P

1.5.2011     ZŠ Mlýnská     zpět do sekce Školní projekty

Název projektu: Program 5 P (Program prevence proti pokousání psem)

Autor: Mgr. Martina Špundová

Typ projektu: výchovně-vzdělávací

Termín: leden – květen 2011

Věková skupina: 7 – 10 let

Personální zabezpečení: Eva Skřivánková, Mária Vojtíšková, Mgr. Martina Špundová

Činnosti: výklad, řízený rozhovor k tématu, praktická ukázka psovoda se psem, diskuze, závěrečná mini agility dráha pro psa a děti

Informační zdroje a pomůcky: lektor znalý problematiky výcviku a výchovy psů, pes s vyšší, než základní úrovní vycvičenosti, překážky, aporty, vybraní dobrovolníci z řad dětí pro praktické ukázky

Výchovně vzdělávací cíle a očekávané výstupy:
Vést děti k formování vlastností jako jsou péče o vlastní zdraví a bezpečí, cílené chování pro optimální zvládání nebezpečných situací, ohleduplnost k ostatním dětem a spoluobčanům.

Klíčové kompetence :

  • učení – hodnotí své dosavadní získané poznatky s novými, dokáže vyhodnotit jejich logičnost a nutnost, chápe spojitost příčina -následek
  • řešení problémů – vnímá samostatně problémové situace, jako řešení volí k tomuto tématu vždy postup vyhnout se, případně dále nevyvolat konfliktní jednání psa vůči své osobě
  • komunikativní – formuluje a vyjadřuje samostatně své myšlenky, nápady, naslouchá,  respektuje názor jiných, umí se přizpůsobit a vést dialog
  • sociální a personální – uvědomuje si jednání vůči svému okolí a odpovědnost za své činy

Metody a formy práce: Skupinová forma, rozhovor mezi dětmi a lektorem, názorná prezentace a demonstrace problému.

Hodnocení:

Program prevence proti pokousání psem proběhl v období leden – květen 2011. Postupně se jej zúčastnily všechny třídy prvního stupně na budově Masarykovy školy v rámci výuky, nebo družiny. Program zaznamenal mezi dětmi velký ohlas a velmi aktivně se jej účastnily se spoustou vlastní invence v podobě zkušeností a zážitků. Téma prevence pokousání se jeví velmi aktuální a potřebné pro základní vzdělání dětí v rámci péče a ochrany svého zdraví.

Děti v rozhovorech a diskuzi uváděly přítomnost psa/ů ve svém blízkém okolí tak v 96 %. Délka jednoho programu trvala mezi 45 – 75 minutami, nejvíce děti ocenily praktické ukázky základní poslušnosti psa a dále rozšířené oblasti psích sportů a dovedností, během kterých se postupně dozvídaly, jak ke psům přistupovat a jak se chovat v modelových a nejrizikovějších situacích.

Nebyly nalezeny žádné obrázky