Školní projekty

Naše škola získala certifikát Zdravá škola

30.1.2014     Renáta Formánková     zpět do sekce Školní projekty

 

Dne 23. ledna 2014 získala naše škola obhajobou vypracovaného projektu ve Státním zdravotním ústavu v Praze certifikát Zdravá škola a byla zařazena do sítě Škol podporujících zdraví.

Škola podporující zdraví je charakterizována jako zařízení, které má vypracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofii podpory zdraví u žáků, pedagogů i všech zaměstnanců školy. Cílem projektu je vytvořit u dětí přesvědčení, že mezi celoživotní priority každého člověka patří úcta ke zdraví svému i ke zdraví druhých.

Chceme zajistit, aby děti získaly znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto znalosti dokázaly uplatnit ve svém chování a jednání v každodenním životě. Chceme dosáhnout toho, aby se naše škola stala místem aktivního a radostného poznávání, místem respektování každého dítěte a partnerského vztahu mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Dalším důležitým cílem je zajištění sociálního a bezpečného klimatu školy na základě rozvíjení důvěry, úcty, snášenlivosti a spolupráce mezi všemi lidmi vstupujícími do školy.

Projekt Škola podporující zdraví se logicky řídí 9 zásadami, které jsou rozděleny do 3 oblastí, tzv.pilířů:

1. Pohoda prostředí (pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí)

2. Zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)

3. Otevřené partnerství (škola jako model demokratického společenství, škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce).

Zapojení naší školy do projektu je pro všechny zaměstnance nelehkým úkolem. Jsme však přesvědčeni, že se jedná o úkol důležitý a nezbytný pro další zkvalitňování naší práce, pro zpříjemňování školního prostředí, pro podporu dobrých vztahů mezi všemi zainteresovanými osobami, které se ve škole setkávají.

Mgr. Renáta Formánková