Školní projekty

Den Země na naší škole

14.5.2018     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit ochranu přírody po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve175 státech světa a slaví ho lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Dne 2. května 2018 proběhl celoškolní projekt DEN ZEMĚ. Jeho úkolem bylo probudit u žáků pocit sounáležitosti s naší planetou a zamyslet se nad vztahem člověka k životnímu prostředí. Žáci pracovali ve skupinách podle tříd. Každý ročník měl stanoveno nosné téma, které se prolínalo celou jejich činností.

  1. třídy se věnovaly odpadům a jejich dopadům na přírodu a životní prostředí. Vytvořili originální ornamenty z luštěnin a přírodnin.
  2. třídy se zabývaly lesem a jeho významem. Žáci zkoumali vzájemné vztahy mezi organismy v lesním společenstvu, činnost člověka v přírodě a důležitost ochrany lesů. Součástí projektového dne byla i přednáška vedená panem Procházkou o hadech spojená s poznáváním přírody místního regionu v Litovelském Pomoraví.

Hlavním tématem pro 8. třídy se letos staly biomy: kácení tropických deštných, vymírání živočišných druhů, problematika „vyjedených moří“. Žáci se seznámili s tzv. „vodní stopou“ v různých potravinách a výrobcích.

Energie – téma 9. ročníků. Motta jejich aktivit zněla: „Rozsviťme další lampu“, „Modifikované potraviny“ či „Konec ropy na Zemi“. Žáci se zapojili i do úklidu kolem školy.

DEN ZEMĚ se vydařil!!!                             

  Mgr. Jana Skubýová, Mgr. Helena Pallová