Školní projekty

Den Země

5.5.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

DEN ZEMĚ – to nejsou na naší škole jen dvě pouhá slova nebo nic neříkající heslo.
Každoročně připravujeme celoškolní projekt ke Dni Země, který se letos uskutečnil ve středu 27. dubna 2016. Jeho úkolem bylo probudit u žáků pocit sounáležitosti s naší planetou.
Tento rok jsme do programu zařadili novou ekologickou aktivitu, která je součástí celosvětového projektu RALLYE WAVETROPHY. Žáci se snažili vytvořit krátká poselství zaměřená k ochraně životního prostředí. Ze vzkazů jsme zhotovili jeden velký plakát, který byl odeslán do sběrného centra. Tady bude přidán k výzvám z celé České republiky a odeslán do Švýcarska.
Žáci během dne pracovali ve skupinách podle tříd. Každý ročník měl stanoveno nosné téma, které se prolínalo celou jejich činností.
6. třídy se věnovaly problematice různého odpadu a jeho dopadem na přírodu a životní prostředí. Zaměřili se na běžný komunální (domovní) odpad. Víte, že každý občan České republiky v průměru vyprodukuje asi 450 kg odpadu za rok? Více než polovina z tohoto množství je ukládána na skládky. Jak dlouho pak na takové skládce leží například krabice od mléka, alobal, plechovka, skleněná či plastová lahev? Za jak dlouho se v půdě tyto druhy odpadu rozloží? Každý je přece vyroben z jiného materiálu. Co s našimi odpadky udělají déšť, sníh, vítr, mráz, kořeny rostlin či změny teploty? Jak dlouho zůstanou v půdě nepoškozeny? To byly otázky, na něž se děti snažily najít odpověď. Šesťákům se určitě nejvíc líbila aktivita spojená s výcvikem vodicích psů a ukázkami práce s nimi. Tuto záslužnou činnost jim ukázala naše bývalá žákyně Adéla Havlíčková a pes ATREY.
Den Země měl nádech exotiky i pro děti 7. tříd. Jeho součástí byla přednáška vedená panem Procházkou o hadech spojená s poznáváním přírody a živých organismů. Potom se žáci zabývali lesem a jeho významem. Zkoumali útočiště jednotlivých zvířat, jejich vzájemné vztahy v lesním společenstvu, činnost člověka v přírodě a důležitost ochrany lesů. Poznávali jehličnaté a listnaté stromy, smyslově rozeznávali různé přírodniny, poznávali les a jeho proměny během roku.
Hlavním tématem pro 8. třídy se letos staly biomy. Kácení tropických deštných pralesů vede k vymírání orangutanů a dalších živočichů, k přemrštěnému pěstování palmy olejné pro zájmy nadnárodních společností. Vyhynou mořské ryby kvůli naší zdravé stravě? Jak se zvyšuje spotřeba vody v jednotlivých zemích, jaké množství vody je potřeba k výrobě potravin, které zkonzumujeme během jediného dne? Tak zněly další otázky a děti na ně se zaujetím odpovídaly. Žáci se seznámili i s takzvanou „vodní stopou“ v různých potravinách a výrobcích.
Energie – téma 9. ročníků začalo návštěvou nainstalované „solární elektrárny“ na SPŠE v Mohelnici. Žáci si mohli zařízení nejen prohlédnout, ale vyslechli si i odborný výklad o jejím chodu. Následovaly ještě jiné aktivity, jejichž motta zněla: „Rozsviťme další lampu“ či „Modifikované potraviny“.
Součástí Dne Země byl i každoroční úspěšný sběr starého papíru nebo konkrétní práce žáků na školním pozemku.
DEN ZEMĚ se vydařil!!!

Mgr. Jana Skubýová, Mgr. Helena Pallová