Ukončené projekty

Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví

25.8.2011     ZŠ Mlýnská     zpět do sekce Ukončené projekty

Přehled financí použitých v rámci dotace

Celkové náklady projektu: 55 000,-

Cíl projektu

Hlavním cílem 1. části projektu byla inovace vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast specifické primární prevence společensky nežádoucích jevů a na včasnou intervenci v této oblasti. Součástí této části projektu byla i realizace dvou projektových dnů zaměřených na mezilidské vztahy, podporu důvěry a kamarádství. Hlavním cílem 2. části projektu byla podpora dvou tříd 7. ročníku, kde docházelo k častým neshodám mezi žáky a projevům šikany. Realizace této části projektu probíhala na školní chatě na Karlově ve spolupráci s odborníkem z pedagogicko psychologické poradny.

Realizace projektu

Celková délka projektu: 10 měsíců (březen – prosinec 2009)

Participace jiných subjektů/ organizací či spolupráce s jinými subjekty/organizacemi: Při realizaci projektu jsme využili spolupráci s odborníkem z pedagogicko psychologické poradny v Šumperku.

Primární cílová skupina projektu: Cílovou populaci tvoří žáci 6. a 7. ročníku naší ZŠ. Celkem bylo podpořeno 124 žáků.

Využitelné výstupy z projektu: V rámci projektu byla inovována a zkvalitněna výuka výchovy ke zdraví v 6. a 7. ročníku naší ZŠ. Dále vzniklo 5 vzdělávacích modulů, které byly implementovány do školního vzdělávacího programu. Součástí této etapy projektu byla i realizace dvou projektových dnů zaměřených na mezilidské vztahy, podporu důvěry a kamarádství. Z těchto akcí byly vytvořeny tiskové zprávy, které byly publikovány na internetových stránkách školy, v Mohelnickém zpravodaji i Mohelnické televizi.

Realizátor: Mgr. Jana Rozsypalová