Realizované 3. osobou

Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách

25.8.2011     ZŠ Mlýnská     zpět do sekce Realizované 3. osobou

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0028

Cíl projektu

Projekt reaguje podporou systematických preventivních programů pro žáky, zvyšováním klíčových kompetencí pedagogických pracovníků, pedagogických týmů v oblasti prevence rizikových projevů chování na rostoucí nepříznivé sociální klima ve školách Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Realizací projektu dojde k primární soběstačnosti škol v oblasti prevence, s dopadem na podporu pozitivního sociálního klimatu na školách za pomoci vytvořené sítě podpory spolupracujících subjektů řešících danou problematiku a prostřednictvím proškolení pedagogických pracovníků se supervidovaným přenosem na žáky. Projekt je určen třídním kolektivům, pedagogickým pracovníkům, specificky pak preventistům a členům školských poradenských pracovišť a celým pedagogickým týmům.

Výstupy projektu

  • 15 podpořených osob – poskytovatelů služeb
  • 2500 podpořených osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků
  • 250 podpořených osob – pedagogických pracovníků
  • Ucelený školní preventivní program zvyšování sociálních kompetencí v oblasti prevence rizikových projevů chování
  • Příručka metodických materiálů

Financování projektu

Zdroje financování projektu / výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11.008.946,26

Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %): 9.357.604,32

Prostředky státního rozpočtu (15 %): 1.651.341,94

Doba realizace projektu: 03/2010 – 01/2013