Realizované 3. osobou

Otevři se dovednostem

25.8.2011     ZŠ Mlýnská     zpět do sekce Realizované 3. osobou

URL projektu: http://www.otevrisedovednostem.cz/

Zaměření projektu: motivace žáků 7. – 9. tříd základních škol k řemeslům při výběru povolání

Region: Olomoucký kraj

Hlavní řešitel projektu: Asistenční centrum a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most

Spoluřešitelé, partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha, Asociace energetického vzdělávání Praha

Cíle projektu

Navrácení ztracené prestiže řemeslu, zmírnění předsudků o řemeslech jako o práci špinavých rukou a podřadném zaměstnání, vhodné představení vybraných oborů a jednotlivých profesí řemeslného a technického typu, aktivní motivace žáků základních škol vedoucí ke zvýšení zájmu o technické a řemeslné obory, vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení řemeslných a technických oborů žákům základních škol, řešení potřeb firem s různým zaměřením pro získávání kvalitních zaměstnanců, řešení nedostatku technických a řemeslných pracovníků, exkurze do firem pro žáky, besedy na základních školách s profesním odborníkem, webový portál zaměřený na propagaci řemesel.

Cílové skupiny: Žáci 7. – 9. tříd základních škol a jejich výchovní poradci – učitelé.

Vybrané metody:

  1. Exkurze žáků 7. – 9. tříd základních škol do výrobních provozů závodů, firem a podnikatelských subjektů tak, aby přímo v praxi na vlastní oči viděli práci řemeslníka v současné době v podniku a interaktivní přenos informací do výuky. Umožnění seznámení se s prací ve velkých výrobních podnicích i menších firmách. Pozornost projekt věnuje také dívkám a vhodným řemeslným oborům pro ně a oblastem s vyšší nezaměstnaností v kraji.
  2. Komunikace žáků na webovém portálu www.otevrisedovednostem.cz s informacemi o řemeslech a školách, kde je možno řemesla studovat a vyučit se, a s důležitými odkazy k výběru povolání a nasměrování životní dráhy mladého člověka. Web je živý a žáci na něm přímo vyjadřují svoje názory a ptají se.
  3. Katalog řemesel s informacemi k jednotlivým oborům řemesel s historií, s pohledem experta z praxe, uvedením a popisem nejžádanějších profesí v daném řemeslném oboru, ale především výběr středních škol ke studiu řemesla a 110 vybraných firem kraje (všech 5 okresů) s jejich představením, informacemi k situaci na úrovni řemeslných profesí a obsahu práce řemeslných pracovníků a její specifika očima zaměstnavatelů včetně uvedení výhod, které firma pracovníkům nabízí, a konstatování o spolupráci firmy se základními a středními školami. Katalog je k dispozici všem základním školám kraje, středním školám technického zaměření, Hospodářským komorám, Úřadům práce a firmám. Katalog byl vydán v tištěné podobě (brožura) i na CD.
  4. Metodika motivace k řemeslům ve volbě povolání žáků ZŠ, která je vydána v tištěné podobě a je určena pro pedagogické pracovníky – výchovné poradce základních škol. Metodika uvádí proč propagovat řemesla, situaci na školském trhu s ohledem na řemesla, kariérové poradenství ve školní legislativě, možnosti ovlivňování rozhodování žáků ve škole, psychickou diagnostiku a psychické a další předpoklady pro výkon vybraných řemeslných profesí, metody a formy práce při kariérovém poradenství, školní projekty.
  5. Workshopy a semináře, na kterých probíhá výměna názorů zúčastněných projektu i široké veřejnosti k danému tématu.
  6. Besedy na školách se žáky za účasti výchovného poradce, profesního odborníka z podniku a odborného pedagoga střední školy.
  7. Prezentace projektu a hlavně řemeslné práce široké veřejnosti, především rodičům žáků základních škol, kteří žákům pomáhají zvolit jejich životní dráhu – zvolit si své povolání.

Jako inovativní a inspirativní se přímo při řešení projektu ukázala kombinace všech uvedených v projektu vytvořených bodů, ale především přímá komunikace mladého člověka – žáka základní školy, který se rozhoduje o svém povolání, s odborníky z praxe a řemeslníky – „fachmany“. Řada žáků potom změnila rozhodnutí jejich rodičů studovat ekonomiku a práva a rozhodla se pro učební obor dle svého přání, v němž chtějí dosáhnout na špičku oboru včetně zajímavých výdělků. Žáci díky projektu postupně chápou, že v řemeslu je tvořivá budoucnost a poznávají pravdivost věty Tomáše Bati, která je uvedena i na projektovém letáčku pro žáky, „Co chceš, můžeš.“

(Předpokládané) přínosy projektu:

Pro řešitele: Ověření si možnosti a úrovně komunikace škol a firem v regionu, získání nových kontaktů.

Pro cílové skupiny: Žáci základních škol si mohou kvalitněji vybrat své budoucí povolání a osobně se seznámit s řemeslnou prací, výrobními provozy a zaměstnaneckými výhodami zaměstnavatelů kraje, trvale mají k dispozici motivační katalog řemesel a mohou komunikovat na webovém portálu www.otevrisedovednostem.cz. Pedagogové – výchovní poradci základních škol mají k dispozici testy schopností žáka a metodiku motivace k řemeslům ve volbě povolání žáků ZŠ a na workshopech si mohou předávat svoje zkušenosti a získávat nové informace k oblasti volby povolání včetně informací úřadů práce o situaci na trhu práce v regionu a u jednotlivých zaměstnavatelů.

Doba realizace projektu: březen 2009 – únor 2011

Zdroje financování projektu: EU a SR ČR