Probíhající projekty

Škola dětem pro budoucnost

25.8.2011     ZŠ Mlýnská     zpět do sekce Probíhající projekty

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 21

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit cista

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.4

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Typ projektu: IP – ostatní

Název projektu: ŠKOLA DĚTEM PRO BUDOUCNOST

Název projektu anglicky: SCHOOL TO CHILDREN FOR THE FUTURE

Doba realizace projektu: 1.9.2010 – 28.2.2013

Rozpočet projektu celkem: 2 548 714,00 Kč

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je prostřednictvím nástrojů inovace, individualizace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší Základní škole, Mlýnská 1, Mohelnice a tím nabídnout našim žákům kvalitnější, variabilnější a přístupnější vzdělání, které bude rozvíjet klíčové kompetence našich žáků a umožní jim úspěšné obstání na poli konkurenceschopnosti a náročných požadavků kladených na jedince žijícího v novodobé společnosti.

CHARAKTERISTIKA VÝCHOZÍHO STAVU

1. CÍLOVÉ SKUPINY

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 je škola s více než 500 žáky. Zahrnuje I. i II. stupeň základního vzdělávání a zřizuje speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Žáci se specifickými poruchami učení jsou také integrováni v běžných třídách. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Ve školních rocích 2010/2011/2012 bude většina žáků vzdělávána dle ŠVP Mlýnek, kromě žáků 5. ročníku, kteří budou ještě ve školním roce 2010/2011 vzdělávání dle vzdělávacího programu Základní škola.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci ředitele, 42 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro výuku ve specializovaných třídách na 1. stupni, na 2. stupni tato kvalifikace chybí. Všichni učitelé jsou plně kvalifikováni pro výuku na ZŠ. Ve škole pracuje také výchovný poradce s aprobací, metodik prevence sociálně patologických jevů, který vyhodnocuje a zpracovává problémy dětí svěřené do schránky důvěry, dále koordinátor environmentální výchovy, projektový koordinátor, předmětové komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně.

2. SCIO TESTY

V rámci evaluace školy a evaluace vzdělávání našich žáků se naše škola pravidelně účastní testování společnosti SCIO a je držitelem Zlatého certifikátu za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti.

Ve školním roce 2009/2010 proběhlo testování našich žáků na I. stupni ve 3. a 5. ročníku v rámci testů Stonožka a na II. stupni v 7., 8. a 9. ročníku v rámci testů KEA.
Z výsledků testování ve 3. ročníku vyplývá, že se žáci naší školy řadí mezi průměrné, ovšem slabších výsledků dosahují v oblasti českého a anglického jazyka. Lepší výsledky než polovina zúčastněných škol dosahují žáci v oblasti klíčových kompetencí.

Z výsledků testování v 5. ročníku vyplývá, že se naše škola řadí mezi průměrné školy v oblastech český jazyk, matematika i obecné studijní předpoklady.
Výsledky testování žáků v 7. ročníku ukázaly negativní posun ve výsledcích při porovnání s výsledky testování těchto žáků v 6. ročníku školního roku 2008/2009. V českém jazyce i matematice došlo ke zhoršení výsledků v porovnání s dalšími zúčastněnými školami, přičemž v oblasti českého jazyka byl pokles markantnější. Při porovnání výsledků testu z českého jazyka a výsledku testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v českém jazyce na naší škole využíván nedostatečně.

V 8. ročníku proběhlo ve školním roce 2009/2010 testování v oblasti klíčových kompetencí. Z výsledků vyplývá, že se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy a dosáhla lepších výsledků než 60 % zúčastněných škol. Z výsledků testování v 9. ročníku vyplývá, že se v oblasti českého jazyka, matematiky i OSP udržela pozitivní hladina výsledků v porovnání s testováním těchto žáků ve školním roce 2006/2007, přičemž v oblasti českého jazyka a OSP dosahovali žáci průměrných výsledků a v oblasti matematiky byly výsledky nadprůměrné. V oblasti cizích jazyků jsou výsledky testování našich žáků v anglickém jazyce průměrné ovšem v německém jazyce podprůměrné.

Z celkových výsledků vyplývá, že se naše škola řadí svými výsledky k průměrným školám, ovšem některé oblasti spadají i do podprůměru. Především rozvoj těchto oblastí bychom chtěli podpořit v rámci projektu Škola dětem pro budoucnost.

3. ŠVP + KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků i požadavků rodičů je zaměření školy vyjádřeno v podobě 5 vzdělávacích priorit:

 • rozvíjet komunikační dovednosti žáků:
  – v mateřském jazyce
  – v cizím jazyce
  – v informačních a komunikačních technologiích
  – v sociálních vztazích
 • podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách
 • pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – žákům s vývojovými poruchami učení
 • poskytovat kvalitní základní vzdělávání zaměřené na aktivní dovednosti žáků
 • vychovávat žáky k odpovědnosti k sobě, druhým, přírodě a životnímu prostředí

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Projektový záměr koresponduje se stanovenými cíli Koncepce rozvoje školy na období 2008 – 2013 v kapitole 4. Stanovení cílů a priorit v oblastech řízení na období 2008 – 2013, část C.

Oblast výchovně vzdělávací, v následujících bodech:

 • pedagogickou osvětu mezi rodiči zaměřit na prevenci negativních jevů v chování žáků a snížení absence dětí ve vyučování (průběžně)
 • při výchově k volbě povolání využívat aktuální poznatky o potřebách trhu práce, motivovat žáky a rodiče ke správnému výběru studijního nebo učebního oboru (2008-2013)
 • připravit žáky na uplatnění v dalším profesním životě, ke zdokonalování jazykových dovedností žáků, k rozšiřování obecných znalostí o vlastní zemi a EU
 • připravovat další vhodné projekty pro zkvalitnění a modernizaci výuky
 • pokračovat v trendu předcházení a zamezení negativním jevů (projevy šikany, zneužívání návykových látek, projevy rasismu,…)

Zavádění inovačních prvků výuky, způsob komunikace a nové metody práce plynoucí z projektového vyučování, nově pojatých hodin za pomoci interaktivních metod, čerpání získaných poznatků i internetu atd. vede k plnění klíčových kompetencí a vzdělávacích strategií stanovených vlastním školním vzdělávacím programem Mlýnek.

4. KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA

Projektový záměr „Škola dětem pro budoucnost“ koresponduje také s dokumentem Strategie rozvoje města na období 2009 – 2013, a to v bodě: Priorita 2 – Zvyšování kvality ve městě => Cíl priority: Kvalitní síť vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních) a její flexibilní propojení s poptávkou na trhu práce.

ŠABLONY

V rámci zlepšení strategie vzdělávání žáků na naší základní škole a zkvalitnění a zefektivnění výuky se škola rozhodla pro výběr všech prioritních oblastí podpory:

 • I. Čtenářská a informační gramotnost
 • II. Cizí jazyky
 • III. Využívání ICT
 • IV. Matematika
 • V. Přírodní vědy
 • VI. Finanční gramotnost
 • VII. Inkluzívní vzdělávání

Větší pozornost bude věnována podpoře rozvoje v oblasti Čtenářské a informační gramotnosti, Matematice a Cizím jazykům.
V rámci projektu bude podpořeno celkem 523 žáků naší základní školy a do realizace se zapojí celkem 33 pedagogů.