Informace pro žáky

Základní informace k přijímacímu řízení – 9. ročníky

7.10.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Informace pro žáky

 

Základní informace k přijímacímu řízení:

 

 • Uchazeč, může podat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, na obou přihláškách uvede školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.
 • Dát si pozor    -na přesnou adresu školy

– kód oboru a název oboru

– lékařské potvrzení – vystavuje se pro určitý obor

– podpis rodiče i žáka

 • Součástí přihlášky ke vzdělání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 • vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

 

 • Podání přihlášek nejpozději do : 30.11. na školy s talentovou zkouškou

do  : 1.3.  na ostatní školy

 • Termíny konání přijímacích zkoušek :

pro obory s talentovou zk.  od 2.1.-15.1.      

– pro ostatní SŠ ve dvou termínech 13.4  a 14.4.2023

– 17.4.2023  – pro 6 a 8 letá gymnázia

 • Žáci mohou přiložit k přihlášce potvrzení o integraci, které  si vyžádají u příslušné PPP nebo SPC, ofocené diplomy z okresních a krajských a celostátních soutěží
 • Přijímací zkoušky jsou letos povinné pro všechny uchazeče o maturitní obor, váha přijímací zkoušky by měla být 60% u sportovních gymnázii 40%
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení :

přijetí –seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen na webových stránkách s datem zveřejnění.

nepřijetí – bude zasláno písemné rozhodnutí ředitele SŠ

 

 • Potvrzení zájmu uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků:
 • ZŠ má povinnost vydat žákovi zápisový lístek do 1.3.

 

 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení.

 

 • Zápisový lístek musí být odevzdán na zvolenou SŠ do 10 pracovních dnů ode dne,kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

 

 • Vzít zpět zápisový lístek Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,bez ohledu na to,ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

 

 • Odvolání proti nepřijetí – lhůta 3 pracovních dnů pro odvolání běží ode dne, kdy ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacího řízení ve škole a na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení písemně.Při nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 dnů,pak se pokládá za doručené.
 • Odvolání by mělo obsahovat:

 

 • Označení správního orgánu,jemuž je určeno(KÚ Olomouc,odbor školství,mládeže a tělovýchovy)
 • Jméno,přijmení uchazeče,datum a místo narození
 • Název SŠ, kod a název oboru,formu vzdělávání
 • Důvod nepřijetí uvedený ředitelem SŠ
 • Důvody odvolání(rozpor s právními předpisy,nesprávnost rozhodnutí,nebořízení jež mu předcházelo)
 • Jméno a adresu trvalého bydliště zákonn.zástupce a uchazeče,popř.jinou adresu pro doručování
 • Datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče
 • Toto vše najdete v tzv. Atlase školství, který každý rok dostávají žáci 9. tříd z kraje

            Mgr. Adéla Tilcerová (výchovná poradkyně)