Čtvrtek 7. listopadu – tento den patřil také u nás, v budově ZŠ na Mlýnské ulici, strašidlům, pavoukům, ozdobeným dýním a hlavně rozzářeným očím našich nejmladších žáků. A aby bylo veselých dětí v naší škole ještě více, přizvali jsme si mezi nás na oslavu Halloweenu i děti z MŠ Na Zámečku se svými paní učitelkami.
Na třech stanovištích v prostorách školy děti rozvíjely své pohybové schopnosti a dovednosti, podívaly se na pohádku, kterou jim zahráli jejich starší kamarádi a vyráběly si drobné dekorační předměty. Ty si potom odnášely domů jako milou vzpomínku na příjemně a netradičně strávené dopoledne ve škole.


Dlouho očekávané se stalo skutečností ! Nyní se můžete do naší školy podívat i z pohodlí svého domova prostřednictvím nové virtuální prohlídky. Prohlédnout si můžete třídy, odborné učebny, sportovní halu, tělocvičnu, informační centrum, družinu, jídelnu i ostatní prostory školy.

» Jít na stránku s virtuální prohlídkou školy

ZŠ Mlýnská má po několika letech nové logo.

Nové logo má podobu mlýnku se čtyřmi barevnými lopatkami a názvem školy. Motiv mlýnku se odkazuje na bohatou historii a tradici školy na Mlýnské ulici, barevné lopatky pak symbolizují primární oblasti, jenž jsou základními stavebními kameny fungování:

Škola a zaměstnanci–  Pěkné a kvalitní vybavení budov, zkušení aprobovaní učitelé a příjemný personál je základem fungování každé vzdělávací instituce.

Zařízení školy – Možnosti stravování, trávení volného času pro žáky a velké množství sportovišť pro mimoškolní aktivity ocení nejen žáci a četní účastníci sportovního dění, ale i spoluobčané města Mohelnice a lidé ze širokého okolí.

Aktivity školy – Rozvoj klíčových kompetencí žáků zajišťuje účast na velkém množství projektů a školních aktivit, které škola připravuje. Žáci se naučí například práci v týmu, zpracovávat důležité informace z internetu,  porozumnět naší planetě a další dovednosti, které využijí ve svém dalším životě.

Žáci a rodiče – Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému žákovi a na dobré spolupráci s rodiči. Víme totiž, že podpora rodičů je velmi důležitá.

 

Přehled financí použitých v rámci dotace

Celkové náklady projektu: 55 000,-

Cíl projektu

Hlavním cílem 1. části projektu byla inovace vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast specifické primární prevence společensky nežádoucích jevů a na včasnou intervenci v této oblasti. Součástí této části projektu byla i realizace dvou projektových dnů zaměřených na mezilidské vztahy, podporu důvěry a kamarádství. Hlavním cílem 2. části projektu byla podpora dvou tříd 7. ročníku, kde docházelo k častým neshodám mezi žáky a projevům šikany. Realizace této části projektu probíhala na školní chatě na Karlově ve spolupráci s odborníkem z pedagogicko psychologické poradny.

Realizace projektu

Celková délka projektu: 10 měsíců (březen – prosinec 2009)

Participace jiných subjektů/ organizací či spolupráce s jinými subjekty/organizacemi: Při realizaci projektu jsme využili spolupráci s odborníkem z pedagogicko psychologické poradny v Šumperku.

Primární cílová skupina projektu: Cílovou populaci tvoří žáci 6. a 7. ročníku naší ZŠ. Celkem bylo podpořeno 124 žáků.

Využitelné výstupy z projektu: V rámci projektu byla inovována a zkvalitněna výuka výchovy ke zdraví v 6. a 7. ročníku naší ZŠ. Dále vzniklo 5 vzdělávacích modulů, které byly implementovány do školního vzdělávacího programu. Součástí této etapy projektu byla i realizace dvou projektových dnů zaměřených na mezilidské vztahy, podporu důvěry a kamarádství. Z těchto akcí byly vytvořeny tiskové zprávy, které byly publikovány na internetových stránkách školy, v Mohelnickém zpravodaji i Mohelnické televizi.

Realizátor: Mgr. Jana Rozsypalová

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0028

Cíl projektu

Projekt reaguje podporou systematických preventivních programů pro žáky, zvyšováním klíčových kompetencí pedagogických pracovníků, pedagogických týmů v oblasti prevence rizikových projevů chování na rostoucí nepříznivé sociální klima ve školách Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Realizací projektu dojde k primární soběstačnosti škol v oblasti prevence, s dopadem na podporu pozitivního sociálního klimatu na školách za pomoci vytvořené sítě podpory spolupracujících subjektů řešících danou problematiku a prostřednictvím proškolení pedagogických pracovníků se supervidovaným přenosem na žáky. Projekt je určen třídním kolektivům, pedagogickým pracovníkům, specificky pak preventistům a členům školských poradenských pracovišť a celým pedagogickým týmům.

Výstupy projektu

Financování projektu

Zdroje financování projektu / výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 11.008.946,26

Prostředky Evropského sociálního fondu (85 %): 9.357.604,32

Prostředky státního rozpočtu (15 %): 1.651.341,94

Doba realizace projektu: 03/2010 – 01/2013

URL projektu: http://www.otevrisedovednostem.cz/

Zaměření projektu: motivace žáků 7. – 9. tříd základních škol k řemeslům při výběru povolání

Region: Olomoucký kraj

Hlavní řešitel projektu: Asistenční centrum a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most

Spoluřešitelé, partneři: Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha, Asociace energetického vzdělávání Praha

Cíle projektu

Navrácení ztracené prestiže řemeslu, zmírnění předsudků o řemeslech jako o práci špinavých rukou a podřadném zaměstnání, vhodné představení vybraných oborů a jednotlivých profesí řemeslného a technického typu, aktivní motivace žáků základních škol vedoucí ke zvýšení zájmu o technické a řemeslné obory, vytvoření jednotných metodických podkladů a materiálů, postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení řemeslných a technických oborů žákům základních škol, řešení potřeb firem s různým zaměřením pro získávání kvalitních zaměstnanců, řešení nedostatku technických a řemeslných pracovníků, exkurze do firem pro žáky, besedy na základních školách s profesním odborníkem, webový portál zaměřený na propagaci řemesel.

Cílové skupiny: Žáci 7. – 9. tříd základních škol a jejich výchovní poradci – učitelé.

Vybrané metody:

  1. Exkurze žáků 7. – 9. tříd základních škol do výrobních provozů závodů, firem a podnikatelských subjektů tak, aby přímo v praxi na vlastní oči viděli práci řemeslníka v současné době v podniku a interaktivní přenos informací do výuky. Umožnění seznámení se s prací ve velkých výrobních podnicích i menších firmách. Pozornost projekt věnuje také dívkám a vhodným řemeslným oborům pro ně a oblastem s vyšší nezaměstnaností v kraji.
  2. Komunikace žáků na webovém portálu www.otevrisedovednostem.cz s informacemi o řemeslech a školách, kde je možno řemesla studovat a vyučit se, a s důležitými odkazy k výběru povolání a nasměrování životní dráhy mladého člověka. Web je živý a žáci na něm přímo vyjadřují svoje názory a ptají se.
  3. Katalog řemesel s informacemi k jednotlivým oborům řemesel s historií, s pohledem experta z praxe, uvedením a popisem nejžádanějších profesí v daném řemeslném oboru, ale především výběr středních škol ke studiu řemesla a 110 vybraných firem kraje (všech 5 okresů) s jejich představením, informacemi k situaci na úrovni řemeslných profesí a obsahu práce řemeslných pracovníků a její specifika očima zaměstnavatelů včetně uvedení výhod, které firma pracovníkům nabízí, a konstatování o spolupráci firmy se základními a středními školami. Katalog je k dispozici všem základním školám kraje, středním školám technického zaměření, Hospodářským komorám, Úřadům práce a firmám. Katalog byl vydán v tištěné podobě (brožura) i na CD.
  4. Metodika motivace k řemeslům ve volbě povolání žáků ZŠ, která je vydána v tištěné podobě a je určena pro pedagogické pracovníky – výchovné poradce základních škol. Metodika uvádí proč propagovat řemesla, situaci na školském trhu s ohledem na řemesla, kariérové poradenství ve školní legislativě, možnosti ovlivňování rozhodování žáků ve škole, psychickou diagnostiku a psychické a další předpoklady pro výkon vybraných řemeslných profesí, metody a formy práce při kariérovém poradenství, školní projekty.
  5. Workshopy a semináře, na kterých probíhá výměna názorů zúčastněných projektu i široké veřejnosti k danému tématu.
  6. Besedy na školách se žáky za účasti výchovného poradce, profesního odborníka z podniku a odborného pedagoga střední školy.
  7. Prezentace projektu a hlavně řemeslné práce široké veřejnosti, především rodičům žáků základních škol, kteří žákům pomáhají zvolit jejich životní dráhu – zvolit si své povolání.

Jako inovativní a inspirativní se přímo při řešení projektu ukázala kombinace všech uvedených v projektu vytvořených bodů, ale především přímá komunikace mladého člověka – žáka základní školy, který se rozhoduje o svém povolání, s odborníky z praxe a řemeslníky – „fachmany“. Řada žáků potom změnila rozhodnutí jejich rodičů studovat ekonomiku a práva a rozhodla se pro učební obor dle svého přání, v němž chtějí dosáhnout na špičku oboru včetně zajímavých výdělků. Žáci díky projektu postupně chápou, že v řemeslu je tvořivá budoucnost a poznávají pravdivost věty Tomáše Bati, která je uvedena i na projektovém letáčku pro žáky, „Co chceš, můžeš.“

(Předpokládané) přínosy projektu:

Pro řešitele: Ověření si možnosti a úrovně komunikace škol a firem v regionu, získání nových kontaktů.

Pro cílové skupiny: Žáci základních škol si mohou kvalitněji vybrat své budoucí povolání a osobně se seznámit s řemeslnou prací, výrobními provozy a zaměstnaneckými výhodami zaměstnavatelů kraje, trvale mají k dispozici motivační katalog řemesel a mohou komunikovat na webovém portálu www.otevrisedovednostem.cz. Pedagogové – výchovní poradci základních škol mají k dispozici testy schopností žáka a metodiku motivace k řemeslům ve volbě povolání žáků ZŠ a na workshopech si mohou předávat svoje zkušenosti a získávat nové informace k oblasti volby povolání včetně informací úřadů práce o situaci na trhu práce v regionu a u jednotlivých zaměstnavatelů.

Doba realizace projektu: březen 2009 – únor 2011

Zdroje financování projektu: EU a SR ČR

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 21

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.4 – unit cista

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.4

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Typ projektu: IP – ostatní

Název projektu: ŠKOLA DĚTEM PRO BUDOUCNOST

Název projektu anglicky: SCHOOL TO CHILDREN FOR THE FUTURE

Doba realizace projektu: 1.9.2010 – 28.2.2013

Rozpočet projektu celkem: 2 548 714,00 Kč

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je prostřednictvím nástrojů inovace, individualizace a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší Základní škole, Mlýnská 1, Mohelnice a tím nabídnout našim žákům kvalitnější, variabilnější a přístupnější vzdělání, které bude rozvíjet klíčové kompetence našich žáků a umožní jim úspěšné obstání na poli konkurenceschopnosti a náročných požadavků kladených na jedince žijícího v novodobé společnosti.

CHARAKTERISTIKA VÝCHOZÍHO STAVU

1. CÍLOVÉ SKUPINY

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 je škola s více než 500 žáky. Zahrnuje I. i II. stupeň základního vzdělávání a zřizuje speciální třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Žáci se specifickými poruchami učení jsou také integrováni v běžných třídách. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Ve školních rocích 2010/2011/2012 bude většina žáků vzdělávána dle ŠVP Mlýnek, kromě žáků 5. ročníku, kteří budou ještě ve školním roce 2010/2011 vzdělávání dle vzdělávacího programu Základní škola.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci ředitele, 42 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro výuku ve specializovaných třídách na 1. stupni, na 2. stupni tato kvalifikace chybí. Všichni učitelé jsou plně kvalifikováni pro výuku na ZŠ. Ve škole pracuje také výchovný poradce s aprobací, metodik prevence sociálně patologických jevů, který vyhodnocuje a zpracovává problémy dětí svěřené do schránky důvěry, dále koordinátor environmentální výchovy, projektový koordinátor, předmětové komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně.

2. SCIO TESTY

V rámci evaluace školy a evaluace vzdělávání našich žáků se naše škola pravidelně účastní testování společnosti SCIO a je držitelem Zlatého certifikátu za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti.

Ve školním roce 2009/2010 proběhlo testování našich žáků na I. stupni ve 3. a 5. ročníku v rámci testů Stonožka a na II. stupni v 7., 8. a 9. ročníku v rámci testů KEA.
Z výsledků testování ve 3. ročníku vyplývá, že se žáci naší školy řadí mezi průměrné, ovšem slabších výsledků dosahují v oblasti českého a anglického jazyka. Lepší výsledky než polovina zúčastněných škol dosahují žáci v oblasti klíčových kompetencí.

Z výsledků testování v 5. ročníku vyplývá, že se naše škola řadí mezi průměrné školy v oblastech český jazyk, matematika i obecné studijní předpoklady.
Výsledky testování žáků v 7. ročníku ukázaly negativní posun ve výsledcích při porovnání s výsledky testování těchto žáků v 6. ročníku školního roku 2008/2009. V českém jazyce i matematice došlo ke zhoršení výsledků v porovnání s dalšími zúčastněnými školami, přičemž v oblasti českého jazyka byl pokles markantnější. Při porovnání výsledků testu z českého jazyka a výsledku testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v českém jazyce na naší škole využíván nedostatečně.

V 8. ročníku proběhlo ve školním roce 2009/2010 testování v oblasti klíčových kompetencí. Z výsledků vyplývá, že se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy a dosáhla lepších výsledků než 60 % zúčastněných škol. Z výsledků testování v 9. ročníku vyplývá, že se v oblasti českého jazyka, matematiky i OSP udržela pozitivní hladina výsledků v porovnání s testováním těchto žáků ve školním roce 2006/2007, přičemž v oblasti českého jazyka a OSP dosahovali žáci průměrných výsledků a v oblasti matematiky byly výsledky nadprůměrné. V oblasti cizích jazyků jsou výsledky testování našich žáků v anglickém jazyce průměrné ovšem v německém jazyce podprůměrné.

Z celkových výsledků vyplývá, že se naše škola řadí svými výsledky k průměrným školám, ovšem některé oblasti spadají i do podprůměru. Především rozvoj těchto oblastí bychom chtěli podpořit v rámci projektu Škola dětem pro budoucnost.

3. ŠVP + KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků i požadavků rodičů je zaměření školy vyjádřeno v podobě 5 vzdělávacích priorit:

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Projektový záměr koresponduje se stanovenými cíli Koncepce rozvoje školy na období 2008 – 2013 v kapitole 4. Stanovení cílů a priorit v oblastech řízení na období 2008 – 2013, část C.

Oblast výchovně vzdělávací, v následujících bodech:

Zavádění inovačních prvků výuky, způsob komunikace a nové metody práce plynoucí z projektového vyučování, nově pojatých hodin za pomoci interaktivních metod, čerpání získaných poznatků i internetu atd. vede k plnění klíčových kompetencí a vzdělávacích strategií stanovených vlastním školním vzdělávacím programem Mlýnek.

4. KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA

Projektový záměr „Škola dětem pro budoucnost“ koresponduje také s dokumentem Strategie rozvoje města na období 2009 – 2013, a to v bodě: Priorita 2 – Zvyšování kvality ve městě => Cíl priority: Kvalitní síť vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních) a její flexibilní propojení s poptávkou na trhu práce.

ŠABLONY

V rámci zlepšení strategie vzdělávání žáků na naší základní škole a zkvalitnění a zefektivnění výuky se škola rozhodla pro výběr všech prioritních oblastí podpory:

Větší pozornost bude věnována podpoře rozvoje v oblasti Čtenářské a informační gramotnosti, Matematice a Cizím jazykům.
V rámci projektu bude podpořeno celkem 523 žáků naší základní školy a do realizace se zapojí celkem 33 pedagogů.

Číslo operačního programu: CZ.1.12

Název operační program: ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy: 12.2

Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory: 12.2.2

Název oblasti podpory: Rozvoj města

Číslo podoblasti podpory: 12.2.2.3

Název podoblasti podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Datum zahájení projektu: 2.11.2009

Datum ukončení projektu: 31.1.2011

Doba trvání projektu: 15 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 565 407 Kč

Vlastní podíl žadatele: 384 811,05 Kč

Dotace projektu: Dotace z rozpočtu RR 2 180 595,95 Kč – z toho EU 2 060 791,44 Kč

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě Mohelnice prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Předložený projekt navrhuje řešení aktivit vedoucích ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky při využití informačních a komunikačních technologií. Projekt navrhuje vybudování 1 multimediální jazykové laboratoře, vybudování 1 nové audio jazykové laboratoře, modernizaci 3 učeben cizích jazyků a 1 učebny informatiky formou stavebních úprav a pořízením informačních a komunikačních technologií. Celkem dojde k modernizaci 6 učeben (z toho 5 pro výuku cizích jazyků, 1 pro výuku informatiky).

Souhrn projektových aktivit:

Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Města Mohelnice 2009-2013, včetně Akčního plánu pro léta 2009-2013, prioritou 2 Zvyšování kvality života ve městě, opatřením 2.7 Rozvoj školství.

Žáci ze 6. A, 6.B, 7.B, 8. B a 9. C, s vychovatelkami ŠD a ŠK připravili pro děti z MŠ Hálkova na 14. 6. dopoledne plné masek, zábavy, radosti, her a smíchu a nazvali jej Zábavné pohádkové dopoledne.

Pod vedením našich vychovatelek jsme se rozhodli, že pro naše malé kamarády ve školce připravíme zábavné dopoledne, ve kterém je budou provázet pohádkové postavy. Celkem 16 žáků a 3 paní vychovatelky se jako mávnutím kouzelného proutku proměnili v šašky, trpaslíky i Sněhurku, Křemílka, kočičku, čarodějnici, andílka, zajíčky, lesní víly a princezny. Hřiště ve školce se změnilo v pohádkovou cestu, kde děti mohou vyzkoušet svou bystrost, zručnost, hbitost i rychlost.

Dvě třídy starších dětí, z nichž někteří se již brzy rozloučí se školkou a usednou do lavic ve školách, přišly za námi na zahradu, kde je srdečně přivítal šašek se svým malým kamarádem Šášou. Děti nám na uvítanou zazpívali krásnou písničku o létu a s nedočkavostí v očích čekali co přijde. Paní učitelky je rozdělily do osmi skupinek a ke každé přišla jedna pohádková postava. Dětem běhali jiskřičky v očích, když se svou Sněhurkou, trpaslíkem kočičkou, vílou nebo zajíčkem odcházely k různým atrakcím. Tady je čekaly další pohádkové postavičky a plnily s nimi různé úkoly – byla tu například cesta po stopách zlého obra, chůze na kyblíkách trpaslíků, musely vylézt na „vysokou horu „a sjet dolů, nechyběly ani zkoušky rychlosti a zručnosti jako chytání rybek v rybníku vodníka Volšovečka a jejich uložení do domečku, děti také shazovaly kuželky, musely projít slalomem s „vajíčkem ptáka Ohniváka “ na lžičce. Všechny připravené disciplíny prošly s nadšení, změřily si svou rychlost, hbitost i postřeh.

Na závěr každé z dětí dostalo Účastnický list s omalovánkou a sladkou odměnu. Jejich radost byla opravdu velká. Všichni jsme si na závěr zazpívali známé písničky.
Pro starší děti byl tento den také tak trochu seznámením s námi, kteří již chodíme do školy a mezi které po prázdninách přijdou. Ve školce Hálkova jsou však ještě dvě třídy těch menších a protože také zvědavě nakukovaly co se to u nich děje, provedli jsme je tedy také naší pohádkovou cestou.

Věříme, že všechny děti byly spokojené a také nám se Pohádkové dopoledne ve školce moc líbilo. Jistě si zase pro malé kamarády něco veselého a zajímavého připravíme znovu.

Žáci ZŠ Mlýnská
Dagmar Zajíčková, Michaela Májková a Eva Skřivánková – vychovatelky ŠD a ŠK

Nebyly nalezeny žádné obrázky


V důsledku zvyšování cen potravin v letošním roce se mění poplatky za obědy od 1.9.2011 následovně:

Tímto dojde k navýšení záloh u bezhotovostních úhrad obědů, prosíme vás proto o zvýšení limitu inkasa.