Ve středu 16. března se ve své budoucí třídě setkali nově zapsaní žáčci 1. tříd. Do školy s sebou přivedli i své rodiče a prarodiče a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je být školákem.

Po přivítání a představení paní ředitelkou a paní učitelkami si děti společně zahrály seznamovací hry, s pomocí interaktivní tabule si povídaly o tom, co do školy patří, jak bude vypadat obsah aktovky, která bude každodenním pomocníkem malých školáků. Děti řešily zábavné úkoly matematických představ, v rámci rozvoje grafomotoriky vyzdobily jednoduchými tvary teplý pletený svetr a v závěru si pomocí geometrických tvarů podle vlastní fantazie a chuti sestavily dopravní prostředky, domečky a jiné obrázky.

Již nyní jsou všichni zvědaví na další setkání, které se uskuteční ve středu 20. dubna v 15 hodin. Obsahem setkání budou rukodělné a sportovní činnosti. Proto si, děti, nezapomeňte vzít vhodné oblečení a obuv do tělocvičny.

Těší se na vás a vaše blízké paní učitelky Dagmar Čepová a Renáta Formánková


Každoročně do naší školy přichází mezi prvňáčky paní Unzeitigová, členka komise BESIP při Odboru dopravy MÚ Mohelnice. 

Také letos naše nejmenší školáky na obou budovách naší školy přišla seznámit se základními pravidly silničního provozu, upozornit  je na chování chodců při cestě do školy nebo na výletě s rodiči. Děti byly poučeny o základních bezpečnostních pravidlech chování při cestování v dopravních prostředcích, v rodinných automobilech a společně s dětmi paní Unzeitigová rozebrala možné situace. 

Po společném vyprávění a předávání zkušeností, děti vyplňovaly pracovní listy s dopravní tématikou. Odměnou za splněné úkoly byly na konci školení dětem předány drobné dárečky – bezpečnostní reflexní prvky na aktovku nebo oblečení, které jistě v podzimním počasí dobře využijí při svých cestách do školy nebo za kamarády.
Děkujeme paní Unzeitigové a Odboru dopravy MÚ Mohelnice za realizaci tohoto důležitého a praktického školení.

Začátkem měsíce března proběhla v každé třídě 1. stupně naší školy tradiční a oblíbená beseda s názvem Zdravá 5. Beseda je součástí celoškolního projektu Zdraví, který na naší škole probíhá v předjarním období a připomíná dětem význam péče o zdraví a zdravý životní styl.

A co je to Zdravá 5? Je to  výukový program Nadačního fondu Albert, který učí děti ze ZŠ i MŠ zásadám zdravé výživy. Děti tyto zásady přijímají formou her, soutěží a vlastního poznávání . V závěru každé besedy dostávají děti za splněné úkoly vysvědčení s celou řadou pětek, což je to nejlepší ocenění. Rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o významu zdravé stravy na vývoj dítěte, mohou navštívit stránky nadace www.zdrava5.cz.

Mgr.Renáta Formánková

 

V úterý 3. února využili žáci druhých tříd mohelnických škol a jejich paní učitelky pozvání knihovnic Městské knihovny v Mohelnici k zajímavé návštěvě. Tentokrát měli všichni přítomní možnost setkat se s paní spisovatelkou Markétou Pilátovou, která je rodačkou z nedaleké Kroměříže a ve své tvorbě se k našemu kraji často vrací. Paní Markéta Pilátová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, po studiích pracovala jako vedoucí zahraniční redakce časopisu Respekt. V současnosti působí střídavě v naší vlasti a v Jižní Americe, kde se věnuje výuce potomků českých krajanů. Ve své literární tvorbě píše knihy pro dospělé i děti, věnuje se tvorbě písňových textů a překladatelství.

V Mohelnici paní spisovatelka dětem předčítala ze své knihy Kiko a tajemství papírového motýla, ve které se zabývá tím, jak se české děti mohou prostřednictvím přátelství s malou japonskou holčičkou setkat s cizí kulturou. Knížka  může také děti vychovávat  k multikulturnímu vnímáním světa. V závěru besedy si děti vyzkoušely poskládat papírovou hvězdičku tradiční japonskou technikou origami.

http://mohelnickatelevize.cz/zpravy/167-knihovnu-navstivila-dalsi-spisovatelka

V průběhu prvního listopadového týdne proběhly ve třídách 1. stupně naší školy besedy na téma Osobní bezpečí dětí. Pozváním poručíka Mgr. Marie Šafářové, komisaře Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, jsme chtěli děti poučit, jak se chovat, a tím předejít možným nebezpečným situacím, se kterými se děti mohou v každodenním životě setkat. Paní komisařka formou krátkých videí i svým vyprávěním poučila děti o chování a jednání při kontaktu s cizí osobou, při telefonování a přijímání telefonních hovorů z neznámých telefonních čísel, jak reagovat při nálezu neznámých předmětů. Svými otázkami přiměla děti o této problematice přemýšlet a zapamatovat si zásady bezpečného chování. Děti besedu doplnily mnoha svými zážitky a zkušenostmi.

V předposledním týdnu školního roku navštívili prvňáčci společně s paní učitelkami městskou knihovnu v Mohelnici. Čas strávený mezi policemi knih děti věnovaly povídání s paní knihovnicí o knihách, o zážitcích ve škole, absolvovaly test pohádkových znalostí. A hlavně…

Přišli ukázat a dokázat paní knihovnici a královně Knihomilce, že již opravdu umí přečíst pohádku nebo vybraný text ve Slabikáři. Po přečtení královna Knihomilka děti pasovala na čtenáře a všichni společně složili slib, že budou ve čtení knížek pokračovat a o knížky se starat jako o zdroj zábavy,poučení, radosti.

Děkujeme pracovnicím Městské knihovny v Mohelnici za poutavě připravený program.

Fotografie můžete shlédnout na stránkách tříd našich prvňáčků.

V rámci velikonočního období jsme se s žáky 1. B a 2. B společně vypravili na výlet do Šternberka.
Přivítal nás slavnostně nazdobený hrad a celá atmosféra se nesla v duchu nadcházejících svátků jara. Čekal nás program plný nových informací a zážitků. Nejdříve jsme si prohlédli místnosti hradu, v nichž jsme se dověděli o velikonočních nedělích, jednotlivých dnech posledního předvelikonočního týdne a jejich zvycích. V druhé části programu si děti v Hodovní síni hradu barvily velikonoční vajíčka. Než jim vajíčka uschla, byly děti pozvány do hradního parku, kde na ně čekala soutěž dvojic v hledání a počítání velikonočních kraslic. Při této aktivitě se děti proběhly na čerstvém vzduchu, za splněné úkoly získaly sladké odměny a mohly se vrátit malovaná vajíčka dozdobit.  Celé dopoledne si děti užily a dodnes vzpomínají na pěkný výlet.

Mgr. Dagmar Čepová a Mgr. Renáta Formánková

 

Každým rokem se na 1. stupni naší školy věnujeme projektu Zdraví. Žáci si v jednotlivých třídách prohlubují znalosti o lidském těle a péči o něj. Již tradičně v rámci projektu pořádáme besedy s odborníky a společnostmi, zabývajícími se osvětou v této oblasti.

Velice zdařilou akcí byl vzdělávací program nadačního fondu Albert s názvem Zdravá pětka. Děti se interaktivní formou seznámily se základními pravidly zdravé výživy, s pojmem potravinová pyramida, naučily se rozlišovat zdravé a méně zdravé pokrmy. Součástí byla také oblíbená činnost – poznávání ovoce a zeleniny podle chuti a sestavení obrázků z potravin. Po vyhodnocení nejkrásnějších dílek si na nich děti mohly pochutnat.

Samozřejmostí se na naší škole také stává organizování besed pro děti 1. stupně s názvem Dentální hygiena. Letos jsme využili nabídky studentek Zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci, které přišly dětem poradit, jak se co nejlépe starat o zuby a ústní dutinu. Děti si prakticky, svými vlastními kartáčky, nacvičovaly správný způsob čistění zubů, který jim studentky předváděly na maketě chrupu. Snažily se dětem vštípit, že když si navyknou zuby pravidelně a správně čistit již v nízkém věku, budou v tom automaticky pokračovat a omezí tím možné problémy se zuby v dospělosti.

Fotografie z těchto akcí jsou vystaveny na webových stránkách tříd.

Mgr. Renáta Formánková

 

 

 

Dne 23. ledna 2014 získala naše škola obhajobou vypracovaného projektu ve Státním zdravotním ústavu v Praze certifikát Zdravá škola a byla zařazena do sítě Škol podporujících zdraví.

Škola podporující zdraví je charakterizována jako zařízení, které má vypracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofii podpory zdraví u žáků, pedagogů i všech zaměstnanců školy. Cílem projektu je vytvořit u dětí přesvědčení, že mezi celoživotní priority každého člověka patří úcta ke zdraví svému i ke zdraví druhých.

Chceme zajistit, aby děti získaly znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto znalosti dokázaly uplatnit ve svém chování a jednání v každodenním životě. Chceme dosáhnout toho, aby se naše škola stala místem aktivního a radostného poznávání, místem respektování každého dítěte a partnerského vztahu mezi učiteli, žáky a jejich rodiči. Dalším důležitým cílem je zajištění sociálního a bezpečného klimatu školy na základě rozvíjení důvěry, úcty, snášenlivosti a spolupráce mezi všemi lidmi vstupujícími do školy.

Projekt Škola podporující zdraví se logicky řídí 9 zásadami, které jsou rozděleny do 3 oblastí, tzv.pilířů:

1. Pohoda prostředí (pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí)

2. Zdravé učení (smysluplnost, spoluúčast a spolupráce, motivující hodnocení)

3. Otevřené partnerství (škola jako model demokratického společenství, škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce).

Zapojení naší školy do projektu je pro všechny zaměstnance nelehkým úkolem. Jsme však přesvědčeni, že se jedná o úkol důležitý a nezbytný pro další zkvalitňování naší práce, pro zpříjemňování školního prostředí, pro podporu dobrých vztahů mezi všemi zainteresovanými osobami, které se ve škole setkávají.

Mgr. Renáta Formánková

 

 

 

Stejně jako každý rok  v zimním období se  žáci naší školy účastní kurzu dopravní výchovy.
Tento kurz pro žáky škol pořádají zaměstnanci DDM Magnet Mohelnice ve spolupráci s BESIP. Podle věkových kategorií se žáci seznamují se základními pravidly silničního provozu, učí se bezpečnému chování při přecházení vozovky, teoreticky řeší možné problémové situace, starší žáci se připravují na získání průkazu cyklisty.
Nabyté znalosti si žáci v jarních měsících doplní tréninkem na dopravním hřišti a v reálných situacích každodenního života.
Zimní kurz zahájili naši nejmenší prvňáčci. Fotografie z této akce naleznete na stránce třídy 1. B.

Mgr. Renáta Formánková